''ΚΑΥΤΟ" ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΤΩΝ


Άδεια για αυτόματους πωλητές - τι χρειάζεται

Άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών

Δ/νση Αδειών Καταστημάτων & Θεαμάτων

Πληροφορίες & υποβολή αιτήσεων: Λιοσίων 22

Ωράριο κατάθεσης: 09.00 - 13.30 πλην Τετάρτης

Τηλέφωνο: 210 52 77 035

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία) από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους, με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)

Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή άδεια σκοπιμότητος, αναλόγως του χώρου εγκατάστασης του αυτόματου πωλητή (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

Τρία (3) σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης του χώρου εγκατάστασης του αυτόματου πωλητή. Κλίμακα 1:50

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο)

Α) Εάν το μηχάνημα είναι εισαγόμενο: Πιστοποιητικό εισαγωγής του αυτόματου μηχανήματος, μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών, Β) Εάν το μηχάνημα είναι εγχώριο: Πιστοποιητικό καταλληλότητας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας

Το προβλεπόμενο από την 61167/2007 ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 2438/28-12-07 διπλότυπο του Δήμου, αξίας 185 €

Σημείωση

Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ.

Αν πρόκειται για εταιρεία

Να προσκομισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ (από τη σύσταση μέχρι και σήμερα).

Το καταστατικό της εταιρείας για ΟΕ και ΕΕ και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μεταβολών (Αναζητείται αυτεπάγγελτα).

Για τους εκπροσώπους των εταιριών να προσκομισθούν δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Προσοχή

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή (εφόσον δεν υπογράφονται επί τόπου)

Τα απαιτούμενα φωτοτυπημένα αντίγραφα δικαιολογητικών (πχ. ταυτότητα, καταστατικό εταιρείας) να είναι επικυρωμένα.

ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ http://www.webpromotion.gr/%CE%B7%CF%85-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1